Vill du bli certifierad EMDR practitioner?

Utbildningen är främst riktad till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med KBT steg 1 som grund – kuratorer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, barnmorskor, psykologer, arbetsterapeuter och läkare. Utbildningen kan även genomföras av erfarna socionomer och  beroendeterapeuter.

I Sverige har det endast varit legitimerade psykologer och psykoterapeuter som haft möjlighet att lära sig EMDR, till skillnad från andra länder där EMDR är populärt och används med gott resultat av andra yrkesverksamma inom sjukvård och samtalsstöd.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter som vill lära sig EMDR utifrån de senaste rönen och med KBT-perspektiv är varmt välkomna.

En unik utbildning för dig som önskar mer evidens och snabba resultat.

Kan du redan EMDR, men vill lära dig EMDR utifrån den moderna forskningen? Kontakta mig för en onlinekurs.

EMDR Academys utbildningar är godkända av EMDR föreningen. Innehållet i EMDR Academys utbildningar uppfyller inte bara samtliga utbildningskrav enligt EMDR Europa, utöver detta erbjuds EMDR+ med ett KBT perspektiv. EMDR Academy och EMDR föreningen är inte ansluten till EMDR Europa.

Anmäl dig till utbildningen här!

Vill du veta mer om EMDR?

Ja, jag är intresserad av att lära mig EMDR
Jag vill gärna ha information om hur EMDR bör bedrivas enligt modern forskning

Vad är EMDR?

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden introducerades 1989 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro som en snabb och effektiv, evidensbaserad behandlingsmetod för bland annat PTSD. Forskning visar att EMDR effektivt kan användas för såväl vuxna och ungdomar som små barn.

Det är en protokollbaserad metod som bland annat använder ögonrörelser, lägger fokus på känslor, tankar och fysiska förnimmelser i relation till traumat. Den centrala delen av proceduren är att återkalla en bild av en traumatisk händelse medan klienten samtidig gör ögonrörelser och eller andra aktiviteter som belastar arbetsminnet. Resultatet är att det sätter igång en självläkande process där  laddningen och intensiteten av ett traumatiskt minne minskar drastiskt.

Många vetenskapliga studier har genomförts om effekten av EMDR vid PTSD. Resultaten visar att klienter reagerar bra. International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar metoden starkt vid PTSD även till barn och ungdomar. Erfarenheten visar att när det gäller trauma efter en enda händelse, kan människor ofta återuppta sina normala dagliga aktiviteter efter bara några sessioner.

EMDR 2.0 är ny beprövad variant. I denna utbildning lärs ett förnyat protokoll ut där exponering integreras i EMDR och med nya sätt att belasta arbetsminnet efter den nyaste förklaringsmodellen hur metoden fungerar.

EMDR integrerar även traumatapping (en variant av EFT) guidad traumameditation, exponering, beteende experiment,  rescripting och förlåtelse som ett effektivt koncept.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen är främst riktad till legitimerad hälso- och sjuk- vårdspersonal; kuratorer, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och fysioterapeuter med Steg 1 i KBT.  Legitimerade psykologer och psykoterapeuter som vill lära sig EMDR utifrån de senaste rönen och med ett KBT-perspektiv är varmt välkomna. Utbildningen kan även genomföras av erfarna socionomer, beroende- och  sorgterapeuter, som vill bredda och fördjupa sin räckvidd som yrkesverksam.

De exakta behörighetskraven hittar du på sidan ’om utbildningen’

Efter denna utbildning kan du tillämpa EMDR i din yrkesutövning med vuxna klienter. I utbildningen ägnas stor uppmärksamhet åt inom vilka ramar du som professionellt kan arbeta med EMDR.

I många länder har EMDR fått stor efterfrågan hos klienter. Metoden har en hög framgångsfaktor och är kostnadseffektiv för samhället. EMDR erbjuder utmärkta möjligheter som en ytterligare intervention för att hjälpa dina klienter effektivt och evidensbaserat.

EMDR steg 2, EMDR vid mer komplex problematik

EMDR vid komplexa trauman steg 2 är tillgänglig för dig som har gått steg 1 och har fått ditt diplom efter att du under handledning har visat att du behärskar basfärdigheter i EMDR+. I steg 2 ligger fokus på behandling av mer komplex problematik.

Detaljerad information om utbildningsstegen hittar du på EMDR föreningens hemsida.

När till exempel en sjuksköterska hjälper ett barn eller en vuxen med blodfobi eller spruträdsla kan de effektivt använda EMDR. En barnmorska kan efter en svår traumatisk förlossning använda EMDR, så att mamman snabbt kan bearbeta sin traumatiska upplevelse och en trygg anknytning kan ske. En skolkurator kan genom bara några få sessioner hjälpa ett barn som har haft en traumatisk upplevelse i skolan.

”Att få EMDR behandling i tid, leder att klienterna behöver lida mindre. Resultatet blir en kortare behandlingstid och en mer klient och terapeut vänlig behandlingsmetod”

De flesta besvär människor har är en konsekvens av negativa erfarenheter. Med EMDR+ i din verktygslåda kan du ta bort blockeringar och vara ännu mer effektiv i behandlingen av dina klienter eller patienter. En unik utbildning för dig som önskar mer evidens och snabba resultat i ditt arbete.

Varför ska jag lära mig EMDR?

EMDR är en evidensbaserad traumabehandling som du kan använda när du behandlar eller vägleder dina patienter/klienter som har varit med om påfrestande händelser. Metoden är praktiskt, protokollförd, effektivt och ger ofta fort resultat.

EMDR har starkt forskningsstöd i behandling av PTSD. I början utvecklades metoden för behandling av PTSD. Nu vet vi att den kan användas vid ett brett spektrum av traumarelaterade besvär som PTSD, ångest, panik, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro negativ självbild, långvarig smärta, migrän, mardrömmar, negativa tankar, nedstämdhet, ätstörningar, stress, undvikandebeteende, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik. Sammanfattningsvis kan vi säga att EMDR kan tillämpas vid tillstånd där starka obehagliga känslor är förknippade med tidigare negativa livshändelser.

Grunden till psykopatologi, undvikandebeteende eller begränsat beteende såsom att stanna i komfortzonen kan ofta relateras till negativa erfarenheter. Med EMDR går man direkt till kärnan och öppnar möjligheter för en bättre framtid. Med hjälp av EMDR försvinner de emotionella påfrestningarna av den obehagliga incidenten. Dina klienter kan bli fria från oönskade konsekvenser och besvär efter påfrestande livshändelser.

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR introducerades 1989 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro som en snabb och effektiv, evidensbaserad behandlingsmetod för bland annat PTSD.

EMDR har starkt forskningsstöd i behandling av PTSD. EMDR var från början utvecklad för behandling av PTSD, nu vet vi att EMDR kan användas vid ett brett spektrum av traumarelaterade besvär som PTSD, ångest, panik, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro negativ självbild, långvarig smärta, migrän, mardrömmar, negativa tankar, nedstämdhet, ätstörningar, stress, undvikandebeteende, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik. Sammanfattningsvis kan vi säga att EMDR kan tillämpas vid tillstånd där starka känslor är förknippade med tidigare negativa livshändelser.

Många vetenskapliga studier har genomförts om effekten av EMDR vid PTSD. Resultaten visar att patienter, vuxna och ungdomar som små barn reagerar bra på EMDR. International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendera EMDR starkt vid PTSD även till barn och ungdomar. Erfarenheten visar att när det gäller trauma efter en enda händelse, kan människor ofta återuppta sina normala dagliga aktiviteter efter bara några sessioner.

I en studie från Storbritannien (Mavranezouli m.fl, 2020) kring olika behandlingsmetoder kostnadseffektivitet visade sig EMDR-terapi vara den metod som var mest kostnadseffektiv för samhället.

Många har önskat gå en utbildning i EMDR, men hittills har det i Sverige endast varit legitimerade psykologer och psykoterapeuter som kunnat lära sig EMDR. I andra länder är EMDR väldigt populärt och används mycket bredare och av andra yrkesverksamma, med gott resultat. Hittills har sjuksköterskor och kuratorerna endast använt sig av Prolonged Exposure (PE) vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), nu får de också möjlighet att lära sig EMDR.

Får icke psykologer använda sig av EMDR?

Socialstyrelsen ställer krav på patientsäker vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad, eller på annat sätt förvärvad kompetens. Men lagstiftningen detaljstyr inte vem som får göra vad. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem.

Det är inte bara psykologer som träffar människor efter en traumatisk upplevelse. När till exempel en sjuksköterska hjälper ett barn eller vuxna med blodfobi eller spruträdsla kan de effektivt använda EMDR. En barnmorska kan efter en svår traumatisk förlossning använda EMDR, så att mamman snabbt kan bearbeta sin traumatiska upplevelse och en trygg anknytning kan ske. En skolkurator kan genom bara några få sessioner hjälpa ett barn som har haft en traumatisk upplevelse i skolan.

Litteratur

Shapiro, F. (2012). Getting past your past. New York: Rodale Publishers. Adler-Tapia, R. & Settle, C. (2008).

International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS). (2018). New ISTSS Prevention and Treatment Guidelines. http://www.istss.org/treating-trauma/new-istss-guidelines.aspx

Lewis, C., et al. (2020). Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: Systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1729633. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1729633

Mavranezouli, I., et al. (2020). Cost-effectiveness of psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults. PloS one, 15(4), e0232245–e0232245. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232245

World Health Organization, News release, 6 August 2013 | GENEVA

Information om EMDR föreningen
Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

‘’The speed at which change occurs during EMDR contradicts the traditional notion of time as essential for psychological healing. Shapiro has integrated elements from many different schools of psychotherapy into her protocols, making EMDR applicable to a variety of clinical populations and accessible to clinicians from different orientations” 

Bessel A. van der Kolk, MD-Director, HRI Trauma Center and past President, International Society for Traumatic Stress Studies.